top of page
Image%2012-24-20%20at%203_edited.jpg

R3VOLVE HAITI

A RAPINO FOUNDATION EVOLUTION

LATEST RELEASE

ZANMITAY

FILMS AND MUSIC VIDEOS

Tankou Wozo (Like a Reed) - R3VOLVE HAITI - Official Music Video
08:49
R3VOLVE HAITI

Tankou Wozo (Like a Reed) - R3VOLVE HAITI - Official Music Video

KREYOL Van yo ap soufle ak fòs pou derasinen m gwo lapli kap mouye m ap bat pou fè m bat ba. E si tout kalamite yo kap frape m nan tout kwen pa ka kase m, se paske m redrese djanm pou m batay paske m gen lespwa solèy la ap leve e klere demen maten, bagay saa banm kouray ak lafwa poum kenbe tankou wozo ke m ye fas ak pwoblem lavi map kenbe fò pou bagay yo change e map batay ankor chak fwa pou sa. ENGLISH The winds blow at full force through my core, causing me to bend and the torrential rains soak through my being, causing me to bow down. But these storms from all sides will never break me, I straighten up, head high, without ever letting go because the hope that the sun will shine again in the morning arms me with courage and faith to continue to hold on like the reed that I am, facing the vicissitudes of life. I will hold strong for a revival, even more seasoned. FRENCH Le vent souffle à toute allure sur mes racines pour me faire plier et les pluies torrentielles qui m’inondent tentent de me faire courber l’échine. Mais ces tourmentes de toute part ne me briseront jamais, je me redresse pour faire face sans jamais lâcher car chaque espoir que le soleil rebrillerra demain au matin m’arme de courage et de foi pour continuer à tenir comme le roseau que je suis, face aux vicissitudes de la vie. Je tiendrai fort pour un renouveau, encore plus aguerri. #R3VOLVEHAITI #TANKOUWOZO #COMMEUNROSEAU #LIKEAREED #HAITI
Plen Espwa (Full of Hope) - R3VOLVE HAITI - Official Music Video
04:12
R3VOLVE HAITI

Plen Espwa (Full of Hope) - R3VOLVE HAITI - Official Music Video

- ENGLISH - Are we STILL bullying? This has got to stop! Trying to bring someone else down, or make them feel bad about themselves really just shows that you don't really like yourself either. Its time we loved ourselves, and loved others! We only know ourselves by the reflection we see of ourselves in another’s eyes. If children do not have anyone in their world who truly sees them, how are they to see themselves? Can you see the amazing gifts they brought into this world? The magic, courage, tenacity, intelligence, wit, beauty, and sweetness? If children do not have at least one person in their life who truly sees them then HOW ARE THEY SUPPOSED TO KNOW WHO THEY ARE?? I was blessed enough to have two people who saw me as a young girl. I knew who I was because of how they saw me. They both passed away before I hit my teen years and with them the me who I knew also faded. I no longer had anyone who saw me and so I couldn’t see myself either. I searched for many many lonely years before I found someone who could truly see me and the funny thing is, I didn’t believe him. I was so convinced that I was who the world told me I was. Who my teachers, friends, parents, bosses, neighbors and strangers told me I was. But none of them could see me beyond who they preferred I be. I didn’t fit even as much as I tried to conform in their worlds. I didn’t look the way they preferred I look, or speak the way they insisted I speak or think the way they wished I’d think. I was a behavioral glitch that just never fit. Children hold on to your courage, hold on to your hope. The eyes that can see you are designed to find you and all the beautiful gifts you brought into this world that only your magic can wield. Each of us are responsible for the children in our worlds. When you see their magic, let them know. Say it out loud so everyone can hear because they are too young to have heard it too many times and it feels good to be reminded that you’re magical and remember us adults are just children mostly grown up. Practice “put ups” rather than “put downs” Be someone to turn to rather than someone to hide from. Find joy in others joy rather than their pain If you’re hurting, hold on…the eyes that are designed to see you are also designed to find you. Hold on. We at R3VOLVEHAITI, we strive to see you The song “Hopeful” was inspired by several things. 1. The resilient kids in our amazing film program 2. The wonderful music duo Bars & Melody and 3. “Hope” by Twista & Faith Evans - KREYOL - Èske nou TOUJOU ap anmègde ak takinen lòt? Si se konsa ,nou dwe sispann! Eseye fè yon lòt moun parèt piti, oswa fè yo santi yo mal nan pwòp tèt yo reyèlman sa jis montre ke ou pa reyèlman renmen tèt paw non plis .Li lè li tan pou nou renmen tèt nou, ak renmen lòt yo! Èske ou ka wè gwo kado yo te pote nan mond sa a? Maji ya, kouraj, tenasite, entèlijans, konprann, bote, ak tandrès? Si timoun yo pa gen omwens yon moun nan lavi yo ki vrèman konprann yo ebyen KÒMAN YO SIPOZE KONNEN Kiyès yo ye?? Mwen te gen ase benediksyon pou m te gen de moun ki te wè m kòm yon jèn fi. Mwen te konnen kiyès mwen ye poutèt jan yo te wè m. Tou de moun sa yo mouri anvan mwen te rive nan laj adolesan mwen e moun mwen te ye an te disparèt tou. Mwen pa te gen okenn moun ki te wè m 'ankò e konsa mwen pa t' kapab wè tèt mwen tou. Mwen te chache anpil anpil ane, poukont mwen, anvan mwen te jwenn yon moun ki te kapab vrèman wè m , e bagay komik se, mwen pa t' kwè moun saa '. Mwen te tèlman konvenki ke mwen te moun ke mond lan te di m 'mwen ye. Moun ke pwofesè m yo, zanmi, paran, patwon, vwazen ak etranje te di m mwen ye. Men, okenn nan yo pa t 'kapab wè m', lot jan ke moun yo te pito mwen ye ya. Mwen pa t 'anfòm menm jan mwen te eseye konfòme yo nan mond yo an. Mwen pa sanble ak jan yo te prefere mwen te ye , oswa pale jan yo te ensiste pou mwen pale ,oswa panse jan yo te vle mwen ta panse. Mwen te yon pwoblèm nan konpòtman ki jis pa janm konfòm. Timoun kenbe kouraj ou, kenbe esperans ou. Je ki ka wè ou, fèt pou jwenn ou menm, ak tout bèl kado ou trennen ak ou nan mond sa a ke maji ou sèlman kapab pote tankou baniè. Nou chak responsab pou timoun ki nan mond nou yo. Lè ou wè mirak yo ye a , fè yo konnen. Di li byen fò pou tout moun ka tande paske yo twò piti pou yo pa tande li twòp fwa epi son bon sansasyon pou ou sonje ke ou se on mirak Epi sonje nou menm granmoun yo se jis timoun grandi. Pratike "leve moun anwo" olye ke "rale moun anba" Paret on moun yo ka adrese olye de yon moun pou li yap kache. Jwenn lajwa youn nan jwa lòt la Olye de la jwa nan lapèn ak Kè sere lòt la . Si w santiw mal , kenbe... je yo ki fèt pou wè ou yo ,fèt tout pou jwenn ou. Kenbe la. Nou menm nan R3VOLVEHAITI, nou fè efò pou nou wè ou Chante a "Hopeful" te enspire pa plizyè bagay. 1. Timoun detèmine ak angage ki nan pwogram fim estraòdinè nou an 2. Bèl duo mizik “Bars & Melody” ak 3. "Hope" ki entèprete pa atis Twista & Faith Evans